ارتقاء به پرمیوم

شبکه اجتماعی بودجکس پرمیوم

بسته های پرمیوم . طرحی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است.

خلاق  

نشان خلاق
تغییر رنگ کاربری
امکان درج 1 پست ویژه
ارتقاء کسب امتیاز روزانه تا 1میلیون
افزایش سرعت ارتقاء سطح شهرت

15000تومان

   در ماه
  عضو برجسته
  نشان تایید شده
  تبلیغاتی 1 نوشته ها
  صفحه را ارتقا دهید

سفیر  

نشان سفیر
تغییر رنگ کاربری
امکان درج 2 پست ویژه
امکان درج 1 تیم/شرکت ویژه
ارتقاء کسب امتیاز روزانه تا 1میلیون

25000تومان

   در ماه
  عضو برجسته
  نشان تایید شده
  تبلیغاتی 2 نوشته ها
  تبلیغاتی 1 صفحه ها