ارتقاء به پرمیوم

هیچ چیزی به عنوان ملاقات تصادفی وجود ندارد
هر کس در زندگی ما
یا یک امتحان است
یا یک مجازات
یا یک هدیه
هیچ چیزی به عنوان ملاقات تصادفی وجود ندارد هر کس در زندگی ما یا یک امتحان است یا یک مجازات یا یک هدیه
Love
Yay
2
· شصت هزار بازدید