ارتقاء به پرمیوم

تو نه دوری تا انتظارت کشم
و نه نزدیکی تا دیدارت کنم
و نه از آن منی تا قلبم آرام گیرد
و نه من محروم از توام تا فراموشت کنم
و تو در میانه همه چیزی…
#وابستگی
تو نه دوری تا انتظارت کشم و نه نزدیکی تا دیدارت کنم و نه از آن منی تا قلبم آرام گیرد و نه من محروم از توام تا فراموشت کنم و تو در میانه همه چیزی… #وابستگی
Love
Yay
6
· هشتاد هزار بازدید